Protecció de dades

Clàusula d’informació i consentiment

Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter personal, “Farré & Farré  Corredoria d’Assegurances, SL”, li informa que les seves dades personals, seran incloses en el fitxer “gestió de client” creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de permetre un eficaç compliment de les nostres funcions, consistents en l’activitat professional d’assessorament, assistència i mediació en matèria d’assegurances.

Per al compliment d’aquestes funcions, és imprescindible per a “Farré & Farré Corredoria d’Assegurances, SL” tractar les seves dades conforme a les següents finalitats, per a les quals vostè atorga el seu consentiment, i per tots els mitjans possibles, fins i tot digitals/electrònics, en raó de la més eficaç comunicació i gestió amb i per a vostè:

a) Realització dels pressupostos econòmics que vostè ens sol·liciti, de cara a una possible contractació futura de pòlissa d’assegurances, ja sigui en mercats asseguradors locals o estrangers.

b) Informació i assessorament sobre les condicions econòmiques o contractuals que li siguin més favorables, i sobre les quals vostè ens hagi sol·licitat les nostres labors d’informació, mediació i assessorament.

c) Contractació de les pòlisses d’assegurances que vostè ens sol·liciti.

d) Gestió i tramitació dels sinistres coberts per les pòlisses que vostè tingui contractades amb la nostra mediació.

Per al compliment de les anteriors finalitats, és imprescindible que facilitem les seves dades personals a aquelles entitats asseguradores o reasseguradores, corredories d’assegurances i reassegurances, sobre els riscos que vostè estigui interessat o que vostè hagi contractat o desitgi contractar, fins i tot si es troben fora del territori d’Espanya, o en països que no disposin de normativa de protecció de dades. En aquest últim supòsit, li informarem prèviament, en la mesura del que ens sigui possible, de la identitat de l’asseguradora i el país de destinació.

També i per a aquestes finalitats, vostè ens autoritza expressament a cedir les seves dades personals, a entitats asseguradores i a entitats o professionals (corredories d’assegurança i de reassegurança, advocats, perits, i valoradors) amb els quals es vagin a mediar els seus contractes d’assegurances o gestionar les seves reclamacions de sinistres.

En el cas de sol·licitar-nos la contractació de pòlisses d’assegurances col.lectives o individuals, quins beneficiaris o assegurats siguin terceres persones de qui ostenti la seva representació legal o estiguin sota la seva dependència laboral, vostè declara sota la seva responsabilitat, tenir ple dret per a tal fi o disposar del seu consentiment per a que en el seu cas constin com a tals, i que son certes les dades que ens ha facilitat.

Així mateix, amb la signatura del present document, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb la finalitat de remetre-li informació comercial, per qualsevol mitjà i en qualsevol suport, inclosos els mitjans electrònics, sobre productes d’assegurances i/o financers mediats per aquesta Corredoria que puguin ser del seu interès.

La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment exprés. Les seves dades serán tractades entretant estiguin en vigor la/es seva/es pòlissa/es. En el cas de que la/es seva/es pòlissa/es no estiguin en vigor per qualsevol motiu, vostè ens autoritza a conservar les seves dades indefinidament, amb la finalitat d´assessorar-li en un futur sobre productes asseguradors i/o financers que puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, vostè té dret, en qualsevol moment, a accedir a la informació recopilada i per vostè facilitada, en la nostra base de dades, rectificar-la de ser errònia, sol·licitar la seva cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades davant de qualsevol reclamació o dret de defensa, així com sol·licitar la portabilitat de les mateixes a un altre responsable de tractament, dirigint-se per escrit a “Farré & Farré corredoria d’Assegurances SL”, pl. de l’Estació, nº 4 bis, baixos, CP 08720 de Vilafranca del Penedès, o enviant un correu electrònic a vilafranca@corredoriafarre.com, adjuntant fotocopia d’un document identificatiu vàlid.

Si considera que les seves dades han estats tractades de forma inadequada, podrà dirigir-se al Responsable de Tractament de “Farre & Farre Corredoria d’Assegurances, SL”(jordi@corredoriafarre.com) o podrà dirigir-se a la Agencia Española de Protección de Datos (C/Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).