Responsabilitat civil

Responsabilitat civil

Tota activitat comercial o empresarial comporta el risc d’ocasionar danys (personals i materials) a tercers per errors o omissions causats per l’empresa, els empleats i fins i tot les empreses subcontractades.

Garanties com R.C. Explotació, R.C. Patronal, R.C. Locativa, R.C. Productes, R.C. Post-treballs, R.C. Contaminació accidental, R.C. Subsidiària de subcontractistes, així com les despeses de defensa Jurídica solen ser les cobertures més habituals.

Actualment, moltes activitats estan subjectes a l’obligació legal de disposar d’una cobertura de Responsabilitat Civil per al seu desenvolupament, en altres casos són els clients mateixos els qui exigeixen disposar d’aquesta garantia.

Per tot això, és de vital importància disposar de la cobertura esmentada per exercir qualsevol tipus d’activitat empresarial.