POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

Política de transparència

L’activitat professional de les Corredories d’Assegurances es troba regulada en el Reial Decret-Llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d´assegurances i demés normativa reglamentaria, garantint així la protecció dels drets dels clients.

Per al seu coneixement i als efectes legalment previstos, li informem que aquest lloc web és propietat del següent mediador:

 • Titular: Farré & Farré corredoria d’Assegurances, S.L.
 • Domicilio social: Plaça de l´estació nº 4 bis baixos de Vilafranca del Penedés (CP 08720) Barcelona, Espanya
 • CIF: B59987321
 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, foli 0061, tom 21851, full número 28182, inscripció 1ª
 • Inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances i els seus Alts Càrrecs amb el número de clau J-352
 • Subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposa de la capacitat financera legalment establerta, tot això en compliment del disposat en el Reial Decret-Llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i demés normativa reglamentaria.
 • Compta amb un departament d’atenció al client extern, encarregat d’atendre les seves queixes i reclamacions, per correu electrònic a info@solventoconsulting.com i per escrit a Servei d’Atenció al Client c. Aragó nº 208 pis 6 porta 5 de 08011 Barcelona. Per a major informació pot dirigir-se a qualsevol empleat de la Corredoria, tot això de conformitat amb el disposat a l’Ordre del Ministeri d’Economia ECO/734/2004 de 11 de març.
 • Té establert el tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb el previst en la normativa en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • Telèfon: 938 902 830
 • E-mail: vilafranca@corredoriafarre.com 

De conformitat amb el Reial Decret-Llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d´assegurances i demés normativa reglamentaria, (i en la nostra qualitat de Corredoria d’Assegurances), manifestem que les ofertes efectuades i presentades, base de la pòlissa/es de referència i/o de la/es possible/s modificació/ns, són conseqüència del nostre assessorament independent, a partir de l’anàlisi objectiu d’assegurances del mateix ram efectuat en diferents entitats asseguradores, i que és, segons el nostre criteri professional, la que millor s’adapta a les necessitats manifestades i la seva tria definitiva, tenint en compte, tant la informació aportada, com la nostra experiència, i amb una asseguradora especialitzada en aquest tipus d’assegurances.

A conseqüència del que disposa el Reial Decret-Llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d´assegurances i demés normativa reglamentaria, el Prenedor, autoritza a la Corredoria a analitzar les cobertures i a sol·licitar en el seu nom un nou contracte sobre el risc assegurat, en el cas que per qualsevol circumstància, el que es subscrivís fora anul·lat unilateralment per l’Asseguradora, i també autoritzant a la corredoria a realitzar-ho en cas de millora en preu i/o cobertures.

“Farré & Farré Corredoria d’Assegurances, SL” li informa igualment del contingut de l’Art. 21 de la Llei 50/1980, de Contracte d’Assegurances en virtut del qual, les comunicacions de la corredoria a l’asseguradora en el seu nom, tindran els mateixos efectes que si les realitzés vostè (Prenedor de l’assegurança).

A continuació reflectim els aspectes més importants de la nostra activitat:

 • Els criteris que utilitzem per a la selecció i comparació dels productes de les asseguradores són els següents:

Realitzem una anàlisi de les assegurances presents al mercat, comparant les seves cobertures i exclusions, totes les seves condicions, així com les primes d’assegurances, seleccionant aquelles que proporcionen els contractes més adequats per satisfer les necessitats i interessos dels nostres clients.
A l’hora de realitzar aquesta anàlisi, valorem els processos interns de les entitats asseguradores, tant en la contractació com en la gestió de contractes, prestant especial atenció als procediments que tenen en marxa per a la gestió de sinistres (valoració, professionalitat, temps de resposta, liquidacions econòmiques, …)

 • La relació amb les asseguradores derivades de l’activitat, es regeix per pactes que lliurement acordem sense que puguin afectar la nostra independència com a mediadors. Els contractes mercantils que signem amb les asseguradores s’anomenen “Cartes de Condicions”.

Les asseguradores amb les que treballem i els productes que ofereixen són pràcticament totes elles, sent les principals: Segurcaixa Adeslas, Allianz, Arag, Asefa, Asisa, ca Life, DAS, DKV, Fiatc, Liberty Seguros, Mapfre, Helvetia, Hiscox, Markel, MMT, Mussap, Ocaso, AIG, Plus Ultra, Previsión Mallorquina, Sanitas, Zurich, Reale, Catalana Occidente etc.

 • La nostra relació amb les asseguradores esmentades és de pagament, i consisteix en una comissió sobre les primes contractades.
 • El preu de l’assegurança o prima que t’ofereix al final del procés d’assessorament està garantit per l’assegurador en els termes a què es refereix l’article 6 de la Llei de contractes d’assegurança, per tant, durant quinze dies es mantindrà com a proposta o oferta d’assegurança

Nosaltres, com a mediadors, no garantim directament la prima oferta.

 • Revisem i actualitzem aquesta informació amb una base mínima anual.