Responsabilitat professional

Responsabilitat professional

Tota activitat professional comporta el risc d’ocasionar perjudicis econòmics a tercers per negligència, errors professionals i omissions derivats de la seva activitat professional.

Aquesta modalitat de pòlissa és especialment necessària i fins i tot en alguns casos de caràcter obligatori per a professionals lliberals o amb titulació, com poden ser advocats, agents immobiliaris, gestors administratius, assessors fiscals, laborals, comptables…, així com informàtics, arquitectes, enginyers, publicistes, màrqueting i gestió de XXSS, o professionals mèdics a totes les seves especialitats o la de Corredors d’assegurances com és el nostre cas, per posar uns exemples.

La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional garanteix les despeses jurídiques de defensa del professional així com el possible pagament de la indemnització per reparar el perjudici causat.