Cancel·lació d'espectacles

Assegurances per cancel·lació d'espectacles per fenòmens meteorològics, per incompareixença d'artistes o altres causes

Cancel·lació d’espectacles

Aquesta modalitat, anomenada també assegurança de contingències, garanteix a l’organitzador d’esdeveniments musicals, esportius, culturals i de qualsevol altra índole les possibles pèrdues econòmiques derivades de la cancel·lació de l’esdeveniment.

L’assegurança de cancel·lació està dirigida a qualsevol organitzador, ja sigui persona física o jurídica, empresa privada o pública.

La cobertura principal és la derivada de la cancel·lació per fenòmens meteorològics, també per incompareixença d’artistes o altres causes.

Per les seves característiques, l’organitzador ha de contractar la pòlissa amb un període mínim d’antelació a la data de l’esdeveniment de 15 dies.